TATUNG FINE CHEMICALS CO

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

4738 nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu TATUNG FINE CHEMICALS CO

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Đài Loan — năm ngoái quốc gia này đã mang lại TATUNG FINE CHEMICALS CO 223.78 M TWD, và năm trước đó — 79.16 M TWD.

Theo nguồn
Theo quốc gia