TAKARA HOLDINGS INC

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

2531 nguyên tắc cơ bản

TAKARA HOLDINGS INC tổng quan về cổ tức

Cổ tức của 2531 được trả hàng năm. Mức cổ tức tiếp theo trên mỗi cổ phiếu dự kiến là 27.00 JPY, hãy mua trước 28 Tháng 3 để được thanh toán. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 3.04%