TAKI CHEMICAL CO

4025 TSE
4025
TAKI CHEMICAL CO TSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

4025 báo cáo tài chính: Tổng quan

Tóm tắt tài chính của TAKI CHEMICAL CO với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 4025 là 50.192B. EPS TTM của công ty là 231.18, lợi tức cổ tức là 0.86%, và P/E là 25.09.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền