BP CASTROL KK
5015 TSE

5015
BP CASTROL KK TSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

Báo cáo tài chính

Tóm tắt tài chính của BP CASTROL KK với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 5015 là 32.141B. EPS TTM của công ty là 76.52, lợi tức cổ tức là 4.79%, và P/E là 18.30.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền