ALMETAX MANUFACTURING CO
5928 TSE

5928
ALMETAX MANUFACTURING CO TSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

Báo cáo tài chính

Tóm tắt tài chính của ALMETAX MANUFACTURING CO với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 5928 là 2.896B.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền