666

MORIYA TPT ENG & MFG CO LTD

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

6226 nguyên tắc cơ bản

MORIYA TPT ENG & MFG CO LTD tổng quan về cổ tức

Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 12.50 JPY. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 1.54%