KEIKYU CORPORATION

9006 TSE
9006
KEIKYU CORPORATION TSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

9006 báo cáo tài chính: Bảng cân đối

Vị thế tài chính hiện tại của KEIKYU CORPORATION

Tổng tài sản của 9006 cho Q2 21 là 925.03B, ít hơn 0.26% so với Q1 21 trước đó. Và tổng nợ phải trả đã giảm 0.31% trong Q2 21 xuống 670.55B.

Tổng Tài sản
Tổng Tài sản lưu động
Tổng Tài sản dài hạn
Tổng Nợ phải trả
Tổng Nợ ngắn hạn
Tổng Nợ dài hạn
Tổng Vốn chủ sở hữu
Tổng nợ phải trả & vốn chủ sở hữu của cổ đông
Tổng Nợ
Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu