FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTDFAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTDFAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD

FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

FFH nguyên tắc cơ bản

FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD tổng quan về cổ tức

Cổ tức của FFH được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 20.28 CAD. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 1.31%