ELYSEE DEVELOPMENT CORP

ELC TSXV
ELC
ELYSEE DEVELOPMENT CORP TSXV
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

ELC financial statements

Vị thế tài chính hiện tại của ELYSEE DEVELOPMENT CORP

Tổng tài sản của ELC cho Q2 21 cao hơn 20.02M, 11.61% so với Q1 21 trước đó. Và tổng nợ phải trả đã giảm 99.06% trong Q2 21 xuống 421.

Tổng Tài sản
Tổng Tài sản lưu động
Tổng Tài sản dài hạn
Tổng Nợ phải trả
Tổng Nợ ngắn hạn
Tổng Nợ dài hạn
Tổng Vốn chủ sở hữu
Tổng nợ phải trả & vốn chủ sở hữu của cổ đông
Tổng Nợ
Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu