111

AGV PRODUCTS

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

1217 nguyên tắc cơ bản

Cái nhìn chuyên sâu về các hoạt động điều hành, đầu tư và tài trợ của AGV PRODUCTS

1217 dòng tiền tự do cho Q1 24 là -116.8 M TWD. Đối với 2023, 1217 dòng tiền tự do 330.02 M TWD và dòng tiền từ hoạt động kinh doanh 454.56 M TWD.

Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0,00‬
Tiền thu từ các Hoạt động Kinh doanh
Tiền thu từ các Hoạt động Đầu tư
Tiền thu từ các Hoạt động Tài chính
Loại tiền: TWD
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
TTM
Dòng tiền tự doChỉ số tăng trưởng YoY