111

TEN REN TEA CO

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

1233 nguyên tắc cơ bản

TEN REN TEA CO tổng quan về cổ tức

Cổ tức của 1233 được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 0.85 TWD. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 2.56%