111

TEN REN TEA CO

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

1233 nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu TEN REN TEA CO

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Đài Loan — năm ngoái quốc gia này đã mang lại TEN REN TEA CO 1.81 B TWD, và năm trước đó — 1.50 B TWD.

Theo nguồn
Theo quốc gia