NANYA TECHNOLOGY CORPORATION

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

2408 nguyên tắc cơ bản

NANYA TECHNOLOGY CORPORATION tổng quan về cổ tức

Cổ tức của 2408 được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 2.13 TWD. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 2.84%