FDC INTERNATIONAL HOTELS CORP

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

2748 nguyên tắc cơ bản

FDC INTERNATIONAL HOTELS CORP tổng quan về cổ tức

Cổ tức của 2748 được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 1.27 TWD. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 1.73%