444

TAIDOC TECHNOLOGY CORPORATION

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

4736 nguyên tắc cơ bản

TAIDOC TECHNOLOGY CORPORATION tổng quan về cổ tức

Cổ tức của 4736 được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 19.98 TWD. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 12.04%