NOI BAI AIRPORT SERVICES JSC

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

NAS nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu NOI BAI AIRPORT SERVICES JSC

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Việt Nam — năm ngoái quốc gia này đã mang lại NOI BAI AIRPORT SERVICES JSC 406.55 B VND, và năm trước đó — 251.29 B VND.

Theo nguồn
Theo quốc gia