VIETNAM NATIONAL TEXT & GARMEN GRP

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

VGT nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu VIETNAM NATIONAL TEXT & GARMEN GRP

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của International — năm ngoái quốc gia này đã mang lại VIETNAM NATIONAL TEXT & GARMEN GRP 12.53T VND, và năm trước đó — 10.45T VND.

Theo nguồn
Theo quốc gia