West Texas Intermediate Crude Oil Futures (Continuous futures contract)West Texas Intermediate Crude Oil Futures (Continuous futures contract)West Texas Intermediate Crude Oil Futures (Continuous futures contract)

West Texas Intermediate Crude Oil Futures (Continuous futures contract)

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Điểm dữ liệu chính

Khối lượng
Đóng cửa ngày hôm trước
Mở cửa
Phạm vi Ngày
 —

Xem Tất cả các Ý tưởng