FIELMANN GROUP AGFIELMANN GROUP AGFIELMANN GROUP AG

FIELMANN GROUP AG

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

FIE nguyên tắc cơ bản

FIELMANN GROUP AG tổng quan về cổ tức

Cổ tức của FIE được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 0.75 EUR. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 1.78%