VOLKSWAGEN AG ST O.N.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

VOW nguyên tắc cơ bản

VOLKSWAGEN AG ST O.N. tổng quan về cổ tức

Cổ tức của VOW được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 8.70 EUR. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 6.39%