LegacyVA

AUD/USD: đồng tiền hàng hóa gia tăng

Giá lên
FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
các đồng tiền hàng hóa như AUD, NZD đều hưởng lợi khi USD suy yếu

Cần chú ý vùng 0.7500
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.