GKFXPrimeVN

AUDUSD - 08/06/2018

Giá xuống
OANDA:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Điểm xoay: 0,7645

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 0,7645 với mục tiêu 0,7590 & 0,7560.

Phương án phụ: nếu vượt qua 0,7645, có thể tới 0,7670 & 0,7700.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế giảm nhưng không rõ ràng.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.