GKFXPrimeVN

AUDUSD - 27/06/2018

Giá xuống
FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Điểm xoay: 0,7400

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 0,7400 với mục tiêu 0,7360 & 0,7345.

Phương án phụ: nếu vượt qua 0,7400, có thể tới 0,7420 & 0,7435.

Tư vấn kĩ thuật: khi chỉ số không vượt qua 0,7400 khả năng quay về 0,7360 là rất lớn.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.