CRYPTOCAP:BTC.D   Market Cap BTC Dominance, %
BTC.D sẽ tăng -> Altcoin chuẩn bị có cú điều chỉnh
Kết hợp với phân tích về BTC ngày hôm qua, thì ai có altcoin nên chốt bớt lời còn lại gồng hoặc chốt hết chờ điều chỉnh thì mua vào
Giai đoạn này chỉ số tham lam tăng cao rồi hãy cẩn thận củi lửa
Ai cần phân tích gì thì comment

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.