BINANCE:BTCUSD.P   BTC Perpetual Futures Contract
Trên H4, JD thấy có vùng cung 17k3 là vùng target tiềm năng cho đợt tăng này.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.