JD_Freedom

BTC: ĐAT TARGET - CHÚC MỪNG AE ĐÃ THEO PLAN

BINANCE:BTCUSD.P   BTC Perpetual Futures Contract
BTC đã đạt target đêm qua, lệnh thì JD cũng đã cắt sáng nay.
Bây giờ là chờ xem giá phản ứng tại cung 17k3 ntn.
TH1: BTC liên tục lấy cung rồi tạo đáy cao hơn thì JD sẽ tìm điểm vào để Long lên.
TH2: BTC tạo đỉnh đáy thấp thì Short thôi.
Mình sẽ cập nhật nếu có tín hiệu.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.