UnknownUnicorn33462838

Bitcoin có thể test lại 38-40k ? Target theo biểu đồ P&F Wyckoff

BYBIT:BTCUSD   None
Xác định Target của BTCUSD theo biểu đồ P&F của Wyckoff
Trên chart P&F với thông số như hình, xuất hiện Catapults pattern
Có thể tính giá như sau:
38.2k (max)
39.5k (min)
Đây là mục tiêu của giá, không phải điểm đảo chiều.

Chú ý về ý tưởng giao dịch BTC này
Nội dung chia sẻ, chỉ để tham khảo và học hỏi phân tích.
Bài viết này không phải gợi ý đầu tư và giao dịch
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.