Leadership

Mô hình giảm giá của Bitcoin

COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Vẫn đang trong trend giảm nên các lệnh Buy phải xem xét hết sức thận trọng.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.