Forex9999

BUY BITCOIN NGAY VÀ LUÔN [ Buy BTC 8000; TP 8700 ; SL 7500]

Forex9999 Cập nhật   
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
- Bit coin cản cứng ở 8000
- Có thể về vùng Fibo quanh 8700 ( h1)
- Các tin xấu bitcoin đã ra hết và lực xuống đã chững và giảm
- Cuôi tuần các nhà đầu tư có tâm lý bắt đáy
- Thanks !!!!!!
Giao dịch đang hoạt động:
Buy luôn gia hiện tại 8100
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.