Only_Gold

Bitcoin có thể test lại 38-40k ? Target theo biểu đồ P&F Wyckoff

BYBIT:BTCUSD   Hợp đồng tương lai vĩnh cửu BTCUSD
Xác định Target của BTCUSD theo biểu đồ P&F của Wyckoff
Trên chart P&F với thông số như hình, xuất hiện Catapults pattern
Có thể tính giá như sau:
38.2k (max)
39.5k (min)
Đây là mục tiêu của giá, không phải điểm đảo chiều.

Chú ý về ý tưởng giao dịch BTC này
Nội dung chia sẻ, chỉ để tham khảo và học hỏi phân tích.
Bài viết này không phải gợi ý đầu tư và giao dịch