dinhchien

CADCHF - Tăng với Bat Pattern

Giá lên
FX:CADCHF   Canadian Dollar/Swiss Franc
- Luôn stop loss.
- Key giao dịch: 50% cho tất cả dự đoán.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.