ThangLeViet

CỔ PHIẾU LƯU Ý 4/4

Giá lên
HOSE:DBC   CTCP TD DABACO VIET NAM
Thắng cập nhật vài cổ phiếu cần lưu ý ngày 04/4:
- Cổ phiếu bị bán vol lớn: NKG, MSN
- Cổ phiếu chiều mua: BAF, C4G, DBC, HAH
- Cổ phiếu tạo đáy chờ tiền vào: DCM, DPM, DGC, GVR, MWG,
- Cổ phiếu có khả năng vượt đỉnh: LCG, HHV, PC1, SSI
--
Chúc ae giao dịch thành công!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.