Samurai_FX_VN

Cập nhật xu hướng DXY ngày 5/10/2021

ICEUS:DXY   U.S. DOLLAR CURRENCY INDEX
Ngày hôm qua, DXY đã điều chỉnh giảm không đi theo 3 nhịp như duej đoán ban đầu mà đi 5 nhịp, tạo thành 1 con sóng giảm hoàn chỉnh.
Như vậy, với tình hình hiện tại chúng ta có 2 khả năng xảy.
Nếu sóng 4 lớn màu đỏ, chưa kết thúc thì nhịp này chỉ là nhịp điều chỉnh ABC. Trong đó hịp A đi 5 nhịp sóng, vì vậy nó sẽ điều chỉnh theo mô hình Zigzac với cấu trúc 5-3-5.
Với mô hình sóng Zigzac thì sóng B sẽ đi 3 nhịp, và điều chỉnh tối đa cũng chỉ về đến vùng fibo 0.786 của sóng A. Nếu giá đi lên cao hơn, thì chúng ta sẽ chuyển qua phương án 2.
Phương án 2 là sóng 4 đỏ đã kết thúc, bây giờ là sóng giảm cho mô hình lớn. Nên toàn vộ 5 nhịp sóng đã hoàn thành chính là sóng (i). từ (i) lên (ii) sẽ đi 3 nhịp và tối đa có thể lên tới đỉnh cũ.
Cả 2 phương án trên đều cho ra chung kết quả là ngắn hạn DXY sẽ có sự điều chỉnh. Về đến vùng giá nào thì cần quan sát thêm, nhưng có 2 vùng mà xác suất xảy ra cao nhất cho cả 2 phương án là vùng Fibo 0. 5-0 .75. Nên đây là vùng cần quan sát kĩ để tìm kiếm mô hình đảo chiều để giao dịch.
Bản thân tôi không bao giờ giao dịch tại sóng B, Sóng B chỉ là công cụ để xác nhận mô hình giá. Nên chỉ chờ đợi quan sát khi nào sóng B kết thúc thì sẽ tiến hành giao dịch.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.