URIFX

DXY: Có thể đã gần kết thúc sóng giảm

Giá lên
TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
Wave hiện tại: C của ABC
Kỳ vọng: Không vượt quá channel của ABC. Đạt lệnh TIF cho trendline.
Kế hoạch: Chờ tín hiệu by trong 2 tuần tới.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.