URIFX

DXY: Xác định mục tiêu mua dài hạn

Giá lên
TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
Với W1, chúng ta thấy có phản ứng tích cực của đội Buy, tuy nhiên vẫn còn sớm để nói trend bull đã hồi phục.
Chúng ta cần quan sát. Dự trên mindset chính để điều chỉnh cho trade plan hàng tuần.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.