Samurai_FX_VN

Cập nhật xu hướng DXY tuần đầu tiên tháng 11/2021

Giá lên
TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
Vẫn tiếp tục bài cập nhật xu hướng DXY ra ngày 19/10/2021.
Giá đã điều chỉnh xong sóng 4 (hoặc sóng B) theo mô hình ABCDE chứ không phải ABC như dự kiến ban đầu. Nó chỉ khác nhau ở thời gian điều chỉnh, còn mục tiêu giá thì không thay đổi.
Giá đã thoát khỏi mô hình cái nêm và bắt đầu đi vào sóng 5 (hoặc sóng C), mục tiêu giá kế tiếp sẽ là 94.7 ( cho mô dình sóng 12345) hoặc 96 ( cho mô hình ABC)
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.