NgocHaiPearlie

DXY có khả năng hình thành mô hình đảo chiều tăng trong tuần tới

Giá lên
TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
Mô hình đảo chiêu tăng đang được xác nhận trên khung H4 của chỉ số DXY.
Kỳ vọng sẽ breakout trend tăng trong tuần tới.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.