TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
- Daily timeframe is still at Uptrend
- Curernt wave is VII to Wave VIII
- A Momentum divergence occur for guess A reversal
- Maybe the next Fed's news make a reversal

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.