dinhchien

EURNZD - Day trade theo kênh giá Keltner 11-Sep-2020

Giá lên
FX:EURNZD   Euro /Đô la New Zealand
Màn hình bên phải, 99% mọi người đều đoán. Chỉ có kết quả tốt bên trái (quá khứ) cho cơ sở kỳ vọng.
Rủi ro: 1%.
------
Chúc may mắn.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.