dinhchien

NZDJPY signal [DinhChienFX Corner] Ver 1.0

dinhchien Cập nhật   
The right screen is never predicting before. Just a the best result at the history for confident to using for Trade.
------------------------
Risk: 1%.
1. The Long signal is calculate by the Close of candle crossing up The Keltner Channel Upper.
2. The Short {Sell] signal is calculate by the Close of candle crossing down The Keltner Channel Lower.
3. Reset the Up/Down confirm at Entry.
4. Don''t entry when occurs the Reversal Candle (over 80% the Heigh of Keltner Channel).
a. Not filter the Candel is over 80%.
b. Filter the Candel is over 80% for Not Entry.
5. Stoploss and Take Profit is calculated by Plus or Minus from the Price Entry.
6. Report the result at Backtest:
a. The Long-term result:
b. The Mid-tern result (every year):
- From 1/1/2017 to 1/1/2018:
- From 1/1/2018 to 1/1/2019:
- From 1/1/2019 to 1/1/2020:
c. The Short-term result:
- From 1/1/2020 to 5 Sep 2020
---------------------------------------
The right screen is never predicting before. Just a the best result at the history for confident to using for Trade.
Thanks for watching .


Phát hành các Ghi chú:
"Use the link below to obtain access to this indicator" or "PM us to obtain access"
Phát hành các Ghi chú:
Fix the option: Reset trend calculate at Entry.
Risk/reward: 1/1.1 (old 1/1)
The label helps to trader easier
- Current accout is the real account trading.
- Lotsize: calculate by Current account with the risk.
- The mininum account is calculated by all average of history trades.

Tập lệnh chỉ hiển thị cho người được mời

Quyền truy cập vào tập lệnh này bị hạn chế đối với người dùng được tác giả ủy quyền và thường yêu cầu thanh toán. Bạn có thể thêm nó vào mục yêu thích của mình, nhưng bạn sẽ chỉ có thể sử dụng nó sau khi yêu cầu sự cho phép từ tác giả. Liên hệ dinhchien để thêm thông tin, hoặc làm theo hướng dẫn của tác giả bên dưới.

TradingView không đề xuất trả tiền cho một tập lệnh và sử dụng cho đến khi bạn hoàn toàn tin tưởng tác giả và hiểu cách thức hoạt động của tập lệnh. Trong nhiều trường hợp, bạn có thể tìm thấy một giải pháp thay thế nguồn mở miễn phí trong Thư viện Công cộng của chúng tôi.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?

Cảnh báo: vui lòng đọc trước khi yêu cầu quyền truy cập.

Ý tưởng liên quan