minhmango

Cập nhập xu hướng DAX

EUREX:FDAX1!   DAX Futures
Xu hướng: Neutral - Trung tính
Hỗ trợ 12100-12330, 11860, 11600 và 11300
Kháng cự 12460, 12644, 12888 và 13150.
Giá hiện tại đã vượt qua vùng kháng cự trước đó là 12460. Chúng ta có thể kỳ vọng việc phá vỡ kháng cự này DAX sẽ đạt tới vùng đỉnh gần 12641 trong thời gian ngắn.
Tại vùng kháng cự 12641 chúng ta có thể canh short lướt ngắn nhịp điều chỉnh tại đây.

Follow me on Twitter x.com/hoathanh274
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.