MrMin-Trading

GBPJPY 1/11 - Nhiều yếu tố ủng hộ xu thế lên

Giá lên
MrMin-Trading Cập nhật   
OANDA:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật


Plan : Canh BUY GBPJPY vùng giá : 170.0 - 169.7

Stop Loss : 168.8

Take Profit 1 : 171.3
Take Profit 2 : 172.5
Take Profit 3 : 173.5


Lưu ý: Cài TP, SL đầy đủ khi vào lệnh để tài khoản được an toàn và chiến thắng thị trường!
Giao dịch đang hoạt động:
Running +45pips
Giao dịch đang hoạt động:
Running +60pips
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.