dcironcop

GOLD: Chờ buy trung hạn

Giá lên
TVC:GOLD   CFDs VÀNG (US$/OZ)
Chờ mua GOLD ở 2 vùng
- 1498.
- 1487-1490.
Take profit tại 2 line đỏ