dcironcop

GOLD: Chờ buy trung hạn

Giá lên
TVC:GOLD   CFDs VÀNG (US$/OZ)
Chờ mua GOLD ở 2 vùng
- 1498.
- 1487-1490.
Take profit tại 2 line đỏ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.