minhmango

GTN chốt lời luôn, còn điều chỉnh tiếp

Giá xuống
HOSE:GTN   None
Những ai mà đã có hàng GTN có lẽ nên cân nhắc thoát hết. Sau nhịp tăng thẳng đứng hồi tháng 2 thì hiện đang có nhịp điều chỉnh ngắn.
Kháng cự gần 18,100 và Hỗ trợ tại giá 13,000. Tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn của GTN không khả quan khi nhịp pullback tới fibo 38.2 nhiều khả năng sẽ không đủ đà để có thể bứt phá tiếp thành một đỉnh mới. Giá hiện tại cũng cách khá xa các hỗ trợ MA.
Nhiều khả năng nhịp điều chỉnh sẽ tiếp tục kéo dài!

Mọi hợp tác với TradingView xin liên hệ:
mngoc@tradingview.com
Mua bán USDT xin liên hệ https://t.me/minh0905
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.