minhmango

GAS Khả quan nhờ một loạt tin tốt

HOSE:GAS   TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN
Giá khí dưới bao tiêu (giá rẻ) cho các nhà máy điện tại Việt Nam được chính thức bãi bỏ từ ngày 20/03. Điều này sẽ góp phần rất đáng kể vào lợi nhuận của GAS.
Ngoài ra, GAS vừa công bố KQLN quý 1 khả quan với lợi nhuận trước thuế cao hơn 27% so với số liệu sơ bộ đã công bố trước đó tại ĐHCĐ và LNST sau lợi ích CĐTS tăng 16% so với cùng kỳ năm ngoái.
Ở biểu đồ kỹ thuật có thể thấy mô hình pennant đi lên đã được hình thành với biên độ càng ngày thu hẹp. Trong ngắn hạn mình thấy GAS rất khả quan, tuy nhiên trong đồ thị kỹ thuật có thể thấy rằng GAS chuẩn bị tăng tới đường trendline lớn và tại đây hoàn toàn có thể xuất hiện điều chỉnh mạnh

Mọi hợp tác với TradingView xin liên hệ:
mngoc@tradingview.com
Mua bán USDT xin liên hệ https://t.me/minh0905
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.