Ly_Hoang_Official

#JNJ - Điểm vào thứ 2

Giá lên
NYSE:JNJ   Johnson & Johnson

JNJ
Chia cổ tức xong giảm bằng giá kỳ trước.
Đáng lý ra là sẽ điều chỉnh mạnh.
Nhưng chiến sự kết thúc và 2 phiên đầu tuần này lại đang tăng mạnh.
Giá hiện tại: 175$ đang phá đỉnh gần nhất và tiếp cận đỉnh cũ.

Mua vào: 169$ - 175$ (giá hiện tại)
SL: 166$
TP 1: 179$
TP 2: 185$

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.