dinhchien

J index - Tăng tiếp với tín hiệu Divergence

Giá lên
TVC:JXY   Chỉ số Tiền tệ Yên Nhật
Trong tối nay nếu RSI H4 JXY không vượt 30 thì J index sẽ tăng mạnh.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.