dinhchien

BXY - [120.4} chốt chặn cuối của dòng GBP

Giá lên
dinhchien Cập nhật   
TVC:BXY   Chỉ số Tiền tệ Bảng Anh
- Vẫn kỳ vọng dòng GBP về lại kênh giá.khung Weekly.
- Khung Daily: 120.4 là mục tiêu 3 sóng 5 Elliot (kỳ vọng Trader chốt lời).
- Khung H4: chỉ còn Price channel cho kỳ vọng tăng lại.
Bình luận:

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.