dinhchien

SPX500 - Bắt bướm với mục tiêu sóng Elliot

Giá xuống
FX:SPX500   Chỉ số S&P 500
- Daily: giảm
- H4: tăng
- H1: giảm theo Daily.