binancash

Những sai sót giết chết nhà đầu tư khi chơi option SPY

Đào tạo
AMEX:SPY   SPDR S&P 500 ETF TRUST
Option Greeks - Bài viết hơi dài và chỉ phù hợp cho người từng chơi option
Khuyến cáo: Tài liệu này và bài giảng kèm theo chỉ mang tính sư phạm và cung cấp thông tin. Tác giả không trách nhiệm pháp lí về nội dung và các thua lỗ, rủi ro liên quan đến nội dung này.
Case study
SPY đang ở giá 365. Bạn dự đoán SPY sẽ đi lên. Bạn mua call 365 hết hạn ngay hôm sau
• Premium khi mua là 2$
• Hôm sau SPY lên 366 nhưng premium chỉ còn 1.5$ • Tại sao stock lên giá mà call không lên giá?
Những sai sót tương tự của newbie
• Stock tăng liên tục: mua call sắp hết hạn OTM (vì premium thấp) • Thua lại mua thêm để trung bình giá xuống
• Stock tăng giá nhưng call premium vẫn giảm, cuối cùng là lỗ hết!
• Stock rớt tương đối nhiều: buy call sắp hết hạn
• Stock không rớt nữa, chậm lại rồi tăng dần; call premium vẫn giảm -> lỗ!
Option Greeks
• Premium của option được điều chỉnh bởi nhiều tham số, gọi chung là Option Greeks
• Delta: Tốc độ tăng giảm của premium theo giá stock
• Gamma: Tốc độ tăng giảm của delta theo giá stock
• Theta: Tốc độ giảm premium theo thời gian
• Vega: Tốc độ tăng giảm của premium theo độ biến động giá (implied volatility) • Rho: Tốc độ tăng giảm premium theo lãi suất
• Nếu position có nhiều option (multi-leg option strategies) thì Greeks của cả position là tổng của Greeks của từng leg
Ví dụ
• SPY 365 Call Dec 14, 2020 có delta = 0.47, theta = -0.30, vega = 0.15
• Delta: Nếu SPY tăng giá 1$ thì call premium này tăng 0.47$. Nếu SPY tăng 1.2$
thì premium tăng 1.2 * 0.47 = 0.56$
• Theta: Mỗi ngày premium giảm 0.3$
• Vega: Nếu IV (VIX) của SPY tăng 1% thì call premium tăng 0.15$
• Khi stock rớt giá mạnh thì IV tăng. Do đó buy put thường có lợi cả về delta và vega
• Nếu mua 10 call này
• Position delta = 10 x 100 x 0.47 = 470. Tức là, SPY tăng 1$ thì trade có lời 470$ • Position theta = 10 x 100 x -0.3 = -300. Tức là, mỗi ngày lỗ time decay 300$
Delta
• Độ lớn của delta của single option (call và put) là xác suất option đó thành ITM
• Khi sell call hoặc put, nên chọn strike có delta nhỏ
• Ví dụ, nếu call strike 100 có delta 0.2 xác suất stock price > 100 là 20%. Nếu sell call ở
strike đó thì xác suất win max profit là 80% (5 lần sell thì win 4 lần)
• Khi buy call hoặc put, không nên chọn delta nhỏ vì xác suất win thấp!
• Nên chọn option có delta ít nhất 0.5; từ 0.7 trở lên thì càng tốt
• Option có delta càng cao thì premium càng lớn và càng deep ITM • ITM put có strike cao hơn giá stock
• ITM call có strike thấp hơn giá stock
Delta
• Delta của call > 0
• Call premium tăng/giảm cùng với giá stock
• Sell call sẽ có delta < 0 nên đi ngược giá stock => có tác dụng hedge
• Delta của put < 0
• Put premium tăng/giảm ngược với giá stock
• Sell put sẽ có delta > 0 nên đi cùng giá stock => sell put tương tự mua share!
• Delta càng nhỏ thì tài khoản càng ít phụ thuộc vào giá stock
• Chiến thuật delta neutral là cách điều chỉnh sao cho delta xấp xỉ zero. Khi đó
dù giá stock lên xuống không lớn thì tài khoản không lỗ • Tài khoản có lời từ time decay hoặc IV crush
Time decay
• Time decay là hiện tượng premium của option giảm giá theo thời gian
• Time decay tăng tốc theo thời gian, còn càng ít thời gian thì time decay càng nhanh!
• Vídụ:SPYCall365còn1DTEcó premium = 1.8 và theta = -0.30
• DTE=DayToExpiration
• Một call đang có premium 180$ nhưng sau một ngày sẽ giảm 30$, tức là gần 20% premium
Theta
• Theta là tốc độ time decay
• Càng gần ngày hết hạn theta càng lớn
• Theta của option có strike gần stock price (near the money) lớn hơn ở xa
• Theta của option luôn âm
• Buyer bị thiệt vì time decay: premium giảm dần theo thời gian
• Seller được lợi vì time decay: premium giảm nên buy to close sẽ có lời hơn
• Nếu buy option
• Không nên buy option ngắn hạn
• Nếu buy ngắn hạn thì nên buy deep ITM để theta nhỏ
Theta
• Nếu buy option
• Không nên buy option ngắn hạn mà nên buy dài hạn (leap call, put) • Nếu buy ngắn hạn thì nên buy deep ITM để theta nhỏ, time decay ít
• Nếu sell option
• Nên sell option ngắn hạn, không nên sell dài hạn vì time decay chậm
• Nếu sell option ngắn hạn thì nên sell near the money để có time decay cao
• Tuy nhiên sell gần giá stock thì cũng risky hơn vì dễ bị chạm vào sell strike. Do đó phải kết
hợp với delta!
• Nếu sell option dài hạn thì nên sell far OTM để xác suất thua thấp
Theta
• Theta của buy call, put là âm nên buyer sẽ bị thiệt vì premium giảm. Seller được lợi vì premium giảm nên buy to close sẽ có lời hơn
• Theta là tốc độ time decay
• Càng gần ngày hết hạn theta càng lớn. Do đó không nên buy option ngắn hạn
• Time decay: nếu stock đi không đủ nhanh thì option sẽ giảm giá trị
• SPY Call 365 có premium = 1.8 và theta = -0.30. Như vậy một call có giá 180$ nhưng sau một ngày sẽ giảm 30$, tức là gần 20% premium
Chú ý khi buy call hay put
• Dùng delta tính giá trị trade tương ứng và hệ số đòn bẩy
• Ví dụ, mua 10 call SPY 365, premium 180$ mỗi call nên premium = 1,800$
• Delta là 0.47 nên tương đương mua 10 x 0.47 x 100 = 470 share SPY.
• SPY đang có giá 365 nên trade có giá trị tương đương 470 x 365 = 171,550$
• Hệ số đòn bẩy: 1800/171550 ~ 1:100.
• Nói cách khác: Ta chỉ dùng 1800 mà trade được cỡ 172k => giống như ta đang vay 170k.
• Dùng theta để tính giá trị khấu hao
• Theta có thể coi như tiền lời trả cho khoản vay trong đòn bẩy
• Ví dụ, mua 10 call ở trên, giống như đi vay 170K nên phải trả tiền lời • Timedecay:10x0.3x100=300$mỗingày
Chú ý khi buy call hay put
• Do time decay ít, buy option dài hạn có lợi hơn • Nên buy ít nhất là 3 tháng
• Nếu có thể nên buy very long term: 12 - 36 tháng
• Tỉ lệ lợi nhuận giảm đi nhưng tỉ lệ lỗ cũng giảm đi
• Ví dụ, mua 10 SPY call 365 Jan 2023. Premium ~ 40k, delta 0.53; theta -0.03
• Giátrịtradetươngứng:10x100x0.53x365=200k.Suyrahệsốđònbẩy1:5 • Dùng 40k mà trade tương đương 200k nên coi như vay 160k.
• Tiềnlờimỗingàylàtimedecay:cỡ0.03x100x10=30$.
• Khi stock mất giá, long term call cho chúng ta đủ thời gian để chờ
• Ví dụ, SPY call Jan 2023 cho chúng ta gần 900 ngày. SPY call Dec 14 chỉ cho chúng ta 1 ngày trading nữa.
Implied Volatility
• IV là ước lượng về mức độ thay đổi giá stock trong tương lai
• Ví dụ, IV = 30 thì market đang ước tính stock sẽ tăng hay giảm 30% trong vòng
12 tháng tới
• Khi stock đã hoặc sắp có di chuyển lớn thì IV tăng • Stock di chuyển rất mạnh (GME, AMC...)
• Stock sắp đến ngày ER report
• Sau khi có biến động lớn thì IV thường giảm mạnh (IV crush) • VIX là độ đo IV ngắn hạn của SPX/ES/SPY
• VXN là độ đo IV ngắn hạn của NDX/NQ/QQQ
Vega
• Vega là tốc độ tăng giảm premium theo IV
• Vega thường dương cho phía buy option và âm cho phía sell option • Khi IV tăng thì premium của cả call và put đều tăng
• Khi IV giảm thì premium của cả call và put đều giảm
• Trading với IV
• Nếu IV thấp và dự đoán IV sẽ tăng: chơi phía buy
• Nếu IV cao và dự đoán IV sẽ giảm: chơi phía sell
• Ví dụ, nếu stock rớt đột ngột thì IV tăng. Khi đó sell put có lợi hơn buy call
• Khi stock tăng lên all time high, IV giảm rất nhỏ. Khi đó buy put có lợi. Nếu stock rớt thì IV tăng, buy put có lợi cả từ delta và vega
• Sau khi rớt mạnh, stock bắt đầu chạy sideway và IV giảm. Khi đó buy call mới có lợi
(Credit to Nam Minh)

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.